Sci-bot trở thành Verified Creator của Trình duyệt Brave – Có thể nhận hỗ trợ tài chính thụ động từ người dùng

Sci-bot hiện đã trở thành một trong những verified publisher của Trình duyệt bảo mật, chống quảng cáo thương mại hàng đầu thế giới hiện nay là Brave.

Người tải và sử dụng trình duyệt Brave có thể ủng hộ tài chính thụ động cho Sci-bot bằng cách tải về trình duyệt Brave và sử dụng để truy cập Sci-bot tìm tài liệu

Link tải về Brave: https://brave.com/sci739 (với mỗi lượt tải đặt thành công qua link này, Brave sẽ trả từ 1-5$ ủng hộ Sci-bot)

Giới thiệu về trình duyệt Brave: https://www.shorturl.at/aeoD3