[Handouts] HƯỚNG NGHIÊN CỨU PHÒNG NHÂN HỌC TÔN GIÁO ( 2016-2020)

Viện DTH

HỘI NGHỊ THÔNG BÁO DÂN TỘC HỌC 2015

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2015

sshot-6

Báo cáo được tác giả trình bày tại HỘI NGHỊ THÔNG BÁO DÂN TỘC HỌC 2015. Thành viên quan tâm có thể tham khảo  trình bày của tác giả từ đường dẫn sau:

TS TRAN HONG YEN, NHAN HOC TON GIAO, TB DTH 2015