[Handouts] Vấn đề xã hội, công tác xã hội: Chuyên môn xuyên quốc gia và tính chủ thể mới trong sự thay đổi kinh tế ở Việt Nam

sshot-1
 
Báo cáo được tác giả trình bày tại hội thảo quốc tế Việt Nam và Đông Nam Á: Hội nhập và Phát triển ngày 5&6.12.2015 tại TUY HÒA, PHÚ YÊN. Thành viên quan tâm có thể tham khảo handouts trình bày của tác giả từ đường dẫn sau: 1. Leshkowich