[Handouts] TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ VAI TRÒ CỦA TRUYỀN THÔNG PHÁT TRIỂN CÓ SỰ THAM GIA

sshot-6
 
Báo cáo được tác giả trình bày tại hội thảo quốc tế Việt Nam và Đông Nam Á: Hội nhập và Phát triển ngày 5&6.12.2015 tại TUY HÒA, PHÚ YÊN. 
Thành viên quan tâm có thể tham khảo  trình bày của tác giả từ đường dẫn sau: 3. Nguyen Ngoc Diem