Cách viết bài điểm sách [song ngữ Anh-Việt]

sshot-20 sshot-21
 
 
Cách viết bài điểm sách từ ĐH North Carolina
Bản tiếng Anh gốc có nguồn:
http://writingcenter.unc.edu/handouts/book-reviews/
Bản dịch tiếng Việt của Trần Văn Kham (USSH, VNU).

Tải về tài liệu liên quan từ YVA:

Bản dịch tiếng Việt (Trần Văn Kham dịch): Cách viết bài điểm sách
Bản gốc tiếng Anh: Book-Reviews-The-Writing-Center