Cổng thông tin Thư viện đại học UBC – University of British Columbia

Daniel C. Tsang [ Distinguished Librarian- Data Librarian and Bibliographer for Asian American Studies,  Economics, Political Science, Orange County documents (interim)] mới gửi thông điệp đến tất cả những ai quan tâm nghiên cứu về Việt Nam thông tin Thư viện đại học UBC – University of British Columbia đã mở 1 cổng tự do tạo điều kiện bạn đọc có thể tiếp cận và khai thác nguồn dữ liệu số của họ và các nguồn liên kết. Thông tin cung cấp bên dưới. Tổng số tài liệu trong phép thử tìm kiếm với từ khóa vietnamese là  1372 kết quả. Dữ liệu khá đồ sộ và phong phú, vậy bạn hãy tận dụng cơ hội này cho các mục đích khảo cứu, học tập của mình. Và nhắc nhỏ bạn là, hãy chia sẻ và giới thiệu những tìm kiếm thú vị bạn tìm thấy từ nguồn này với YVA. Thân
 
1
 
UBC – University of British Columbia – has created a one-stop gateway to its digital collections and digital assets.
Here is the site: https://open.library.ubc.ca/
Here is the result of searching “Vietnamese”:
https://open.library.ubc.ca/search?q=Vietnamese&p=0&sort=0&view=0&circle=n&dBegin=&dEnd=
More powerful searching is at its Open Collections Research  API portal:
https://open.library.ubc.ca/research