The nominalist turn in theorizing power [Cuộc chuyển đổi duy danh trong xây dựng lập lý thuyết về quyền lực]

Pertti Alasuutari, European Journal of Cultural Studies, Vol. 13:4, pp. 403-417, 2010.
sshot-1
Tải về toàn văn bài viết này từ YVA: anthr-alasuutari-vietnamese