Những thách thức trong phát triển bền vững ở tộc người Chứt hiện nay

Nguồn: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:V9A7bjUenL0J:dostquangbinh.gov.vn/uploads/tlxb/tapchi/4.13/19.doc+&cd=1&hl=en&ct=clnk
sshot-1
 
Tải về bài viết từ link nguồn đã cung cấp hoặc từ YVA: Những thách thức trong phát triển bền vững ở vùng người Chứt hiện nay