Tăng cường và mở rộng các hoạt động giảm kỳ thị và phân biệt đối xử trong các chương trình phòng chống HIV được PEPFAR hỗ trợ tại Việt Nam

Nguồn: http://www.isds.org.vn/download/tailieu/xuatbanpham/tangcuong/Tang%20cuong%20Tieng%20Viet_final.pdf
sshot-3

Tháng 11 năm 2011, Viện Nghiên cứu Phát triển Xã Hội (ISDS) đã xuất bản báo cáo về “Tăng cường và mở rộng các hoạt động giảm kỳ thị và phân biệt đối xử trong các chương trình phòng chống HIV được PEPFAR hỗ trợ tại Việt Nam”. Đây là kết quả cuộc Đánh giá nhanh và Đề xuất Chiến lược 5 năm cho chương trình PEPFAR tại Việt Nam.

Báo cáo đề xuất này được thực hiện bởi nhóm tác giả của ISDS bao gồm TS Khuất Thu Hồng, Ths Nguyễn Thị Vân Anh và của Anne Stangl, Laura Nyblade, Zayid Douglas, Laura Brady thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế về Phụ nữ (ICRW).

Báo cáo này trình bày kết quả và khuyến nghị của cuộc đánh giá các chương trình do PEPFAR tài trợ tại 4 tỉnh của Việt Nam: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Quảng Ninh. Cuộc đánh giá được thực hiện để cung cấp thông tin cho việc xây dựng chiến lược 5 năm nhằm tăng cường và mở rộng các nỗ lực giảm kỳ thị và phân  biệt đối xử  trong dự phòng, chăm sóc và điều trị đồng thời tiếp tục các hoạt động giảm kỳ thị và phân biệt đối xử trong lĩnh vực tăng cường chính sách và  hệ thống. Ngoài ra, các hoạt động mới nhằm điều phối và nhân rộng các nỗ lực giảm kỳ thị sẽ được triển khai trong các tỉnh trọng điểm thông qua các đối tác mới và hiện tại.

Báo cáo này đã đề xuất tới bốn chiến lược mà PEPFAR Việt Nam có thể mở rộng các hoạt động giảm kỳ thị và phân biệt đối xử, đó là

  1. Luật pháp và các chính sách về HIV
  2. Xây dựng năng lực
  3. Xây dựng chương trình, đánh giá và hướng dẫn
  4. Lập kế hoạch, điều phối và chia sẻ kiến thức.

Việc đầu tư vào bốn lĩnh vực trên sẽ góp phần hỗ trợ các đối tác lồng ghép các hoạt động giảm kỳ thị và phân biệt đối xử vào các chương trình dự phòng, chăm sóc và điều trị của họ và do đó sẽ xóa bỏ những trở ngại đến tiếp cận và sử dụng các dịch vụ liên quan đến HIV.

ISDS hy vọng báo cáo này sẽ là một trong những gợi ý tốt trong tương lai nhằm tiến tới xóa bỏ kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV ngày càng hiệu quả.

Tải về báo cáo liên quan từ YVA: Tang cuong Tieng Viet_final