Nhận diện sự đa dạng nhóm của người đi lễ chùa – Một thử nghiệm nghiên cứu xã hội học tôn giáo tại chùa Quán Sứ ở Hà Nội hiện nay

Hoàng, Thu Hương, bài in trong “”Các nhà khoa học trẻ Đại học Quốc gia Hà Nội lần 2″”, NXB ĐHQG HN, HN
sshot-6Tải về bài viết liên quan từ YVA: Hoàng Thu Huong, Nh_n di_n s_ da d_ng nhóm c_a ngu_i di l_ chùa – M_t th_ nghi_m nghiên c_u xã h_i h_c tôn giáo t_i chùa Quán S_ _ Hà N_i hi_n nay, KY_03650