Sự phát triển của đạo Tin Lành và một số vấn đề đặt ra cho việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống người Ê đê ở Tây Nguyên hiện nay

sshot-2
Bạn đọc quan tâm tải về bài viết từ YVA: Nguyễn Văn Thắng, Sự phát triển đạo TIN LÀNH và một số vấn đề đặt ra cho việc bảo tôn….