Palei-một hình thái cư trú của cộng đồng người Chăm ở Việt Nam

Pgs.Ts Thành Phần

8090581150_dbcec156d3_zTrong lịch sử phát triển của các dân tộc, hình thái tổ chức cộng cư truyền thống như làng, bản, mường, phum, sóc, buôn, palei… ngày nay được xem như là những tế bào xã hội của Việt Nam nói chung và đặc trưng văn hóa tộc người nói riêng. Đây là đơn vị cơ sở tổ chức xã hội chịu tác động của khá nhiều yếu tố khác nhau như địa lý tự nhiên, hình thái sinh hoạt kinh tế, môi trường lịch sử – xã hội, đặc điểm sinh hoạt văn hóa và quan hệ giao lưu văn hóa giữa các dân tộc, v.v… Bài viết này sẽ trình bày các hình thái cư trú của người Chăm ở Việt Nam bao gồm hình thái cư trú của người Chăm ở duyên hải miền Trung Trung Bộ, hình thái cư trú của người Chăm ở Tây Nam Bộ và hình thái cư trú của người Chăm ở TP Hồ Chí Minh.
Từ khóa: người Chăm, Palei, hình thức, cư trú, tổ chức cộng đồng
Xem bản toàn văn tại đây: 6 PALEI tr86-105