Bản chất và nguồn gốc ma thuật

S.A Tokarev

sshot-2

Tài liệu này được dịch từ nguyên bản tiếng Nga, Tô carep, S.A.(1959), Bản chất và nguồn gốc ma thuật, Liên Xô. Tài liệu này được dịch từ nguyên bản tiếng Nga, Tô carep, S.A.(1959), Bản chất và nguồn gốc ma thuật, Liên Xô. Hiện chúng tôi chưa rõ ai là dịch giả và dịch năm nào. Thông tin trích dẫn: Tài liệu dịch, thư viện viện Dân tộc học, mã tra cứu: TLd 51/52/53/54.

Thông tin về cuốn sách này được GS. Phan Hữu Dật đề cập trong bài viết: MA THUẬT LÀM HẠI TRONG TÍN NGƯỠNG CÁC DÂN TỘC VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẮC PHỤC ở đường dẫn: http://phanhuudat.blogspot.com/2013/03/ma-thuat-lam-hai-trong-tin-nguong-cac.html

——————————————————

Tải về toàn văn tài liệu này từ YVA: Bản chất & nguồn gốc ma thuật