Phát triển bền vững ở Tây Nguyên

NGUYÊN NGỌC

sshot-2Tải về tài liệu liên quan từ YVA: Phat trien ben vung o Tay Nguyen_Nguyen Ngoc

[Tài liệu trình bày của tác giả ngày 22/04/2008 tại FETP – http://www.fetp.edu.vn/vn/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-tai-truong-fulbright/mot-so-van-de-phat-trien-ben-vung-o-tay-nguyen/]