Tâm trạng của người nông dân bị thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp liên quan đến việc làm

Hà, Lưu Song. Tạp chí Tâm lý học 12 (2012): 19-25.

sshot-2

Tài liệu liên quan, tải về từ YVA: 5949-21481-1-PB