Một số vấn đề về chính sách giáo dục ở vùng cao miền núi phía Bắc Việt Nam


Scan-140812-0002

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm đánh giá thực trạng và những tác động (tích cực và hạn chế) của chính sách giáo dục đối với một số dân tộc (Cống, Mảng, Si La, Tày, Hmông, Dao) ở vùng cao miền núi phía Bắc Việt Nam, chỉ rõ những bất cập giữa chính sách và trong thực tiễn đời sống tộc người hiện nay. Đề xuất các kiến nghị, giải pháp nhằm góp phần đổi mới và nâng cao hiệu quả chính sách giáo dục ở vùng cao miền núi phía Bắc Việt Nam.

Nội dung được trình bày trong 4 chương.

Chương 1: Những đặc điểm của vùng cao miền núi phía Bắc Việt Nam. Chương này có những vấn đề: Đặc điểm môi trường, dân tộc và địa bàn cư trú; Một số đặc điểm của vùng cao miền núi phía Bắc ảnh hưởng đến giáo dục; Chính sách giáo dục của Đảng và Nhà nước Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám (1945) đến nay; Hệ thống giáo dục ở vùng cao miền núi phía Bắc.

Chương 2: Chính sách xây dựng cơ sở vật chất trong giáo dục. Với các nội dung: Các chính sách liên quan đến xây dựng cơ sở vật chất trường học ở vùng cao miền núi phía Bắc; Thực hiện chính sách xây dựng trường, lớp; Thực hiện chính sách xây dựng nhà ở cho học sinh và giáo viên; Những mặt tích cực và hạn chế của chính sách xây dựng cơ sở vật chất trong giáo dục.

Chương 3: Chính sách giáo dục về chương trình giảng dạy và sách giáo khoa, với những nội dung sau: Chính sách đổi mới chương trình giảng dạy và sách giáo khoa; Đổi mới chương trình và sách giáo khoa; Những điểm tích cực và hạn chế về chương trình, sách giáo khoa mới ở ba tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Cao Bằng; Chính sách giáo dục song ngữ và môn chuyên biệt ở vùng dân tộc thiểu số; Giáo dục chuyên biệt trong nhà trường phổ thông vùng dân tộc thiểu số.

Chương 4: Chính sách giáo dục về phát triển nguồn nhân lực. Đề cập tới: Chính sách giáo dục đối với học sinh; Chính sách giáo dục đối với đội ngũ giáo viên; Các yếu tố tộc người ảnh hưởng đến giáo dục ở miền núi, dân tộc thiểu số.

Bạn đọc quan tâm cuốn sách này có thể tìm mua ở hiệu sách NXB KHXH, 27 Trần Xuân Soạn Hà Nội (giá bìa 62.000 VNĐ) hoặc tìm đọc ở thư viện Viện Dân tộc học, tầng 10 tòa nhà Viện hàn lâm KHXH Việt Nam, số 1 Liễu Giai, Bà Đình, Hà Nội [giờ hành chính]

PHẦN MỞ ĐẦU


1 Scan-140812-0002 Scan-140812-0004 Scan-140812-0005 Scan-140812-0006 Scan-140812-0007 Scan-140812-0008 Scan-140812-0009 Scan-140812-0010 Scan-140812-0011 Scan-140812-0012