Call for papers: Hội nghị thông báo Dân tộc học năm 2014

call4papersKính gửi: Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, học giả.

Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2014 của Viện Dân tộc học dự kiến sẽ được tổ chức vào khoảng cuối tháng 11 trong năm. Hội nghị năm nay có chủ đề: “Nghiên cứu tộc người ở Việt Nam (1980 – 2013): Vấn đề chung và những nghiên cứu về các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Hmông – Dao, Hán – Tạng và Mã Lai – Đa đảo”.

Đây là Hội nghị thứ ba, cũng là Hội nghị cuối cùng thuộc Chương trình tổ chức Hội nghị thông báo Dân tộc học của Viện Dân tộc học từ năm 2012 – 2014, về vấn đề Nghiên cứu tộc người ở Việt Nam. Mục đích của Chương trình là nhằm tổng kết, đánh giá và trình bày những nghiên cứu mới liên quan đến vấn đề nghiên cứu tộc người ở Việt Nam kể từ sau năm 1979 – năm công bố bản Danh mục các thành phần các dân tộc ở Việt Nam đến nay; qua đó, thấy được thành tựu, hạn chế và đề ra phương hướng, kế hoạch cho nghiên cứu vấn đề này trong thời gian tới; góp phần phát triển hướng nghiên cứu cơ bản của Dân tộc học/ Nhân học Việt Nam. Nội dung của Chương trình là tìm hiểu những vấn đề lý thuyết về tộc người; xem xét toàn diện về vấn đề tộc người, trong đó tập trung vào các khía cạnh: quá trình tộc người (quá trình phát triển nội tại và biến đổi của tộc người), quan hệ tộc người và bản sắc văn hóa tộc người.

 
Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2014 sẽ tiếp tục tập trung vào những lý thuyết nghiên cứu về tộc người; những tổng kết, đánh giá về vấn đề nghiên cứu tộc người ở Việt Nam kể từ năm 1980 đến nay. Đồng thời, Hội nghị còn quan tâm tới những nghiên cứu về tộc người liên quan đến các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Hmông – Dao, Hán – Tạng và Mã Lai – Đa đảo kể từ năm 1980 đến nay, như sự phát triển và biến đổi kinh tế – xã hội; quan hệ dân tộc (quan hệ nội tộc người, giữa các dân tộc thiểu số, giữa dân tộc thiểu số với dân tộc đa số, quan hệ dân tộc xuyên biên giới); bản sắc văn hóa tộc người… dưới tác động của chính sách dân tộc, kinh tế thị trường, của công nghiệp hóa, hiện đại hóa và toàn cầu hóa.
 
Để góp phần cho sự thành công của Hội nghị, Viện Dân tộc học trân trọng kính mời: Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, học giả viết bài tham gia Hội nghị thông báo Dân tộc học năm 2014. Báo cáo xin được gửi về cho Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế – Viện Dân tộc học, hạn cuối cùng là ngày 31 tháng 10 năm 2014.

  • Mọi chi tiết xin liên hệ qua e-mail: qlkh-htqt.ioa@vass.gov.vn; hoặc Phạm Thị Hà Xuyên, điện thoại: 0985753550.
  • Xin trân trọng cảm ơn!
  • VIỆN TRƯỞNG
  • PGS.TS. Vương Xuân Tình
  • Note: Hiện nay Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế đã sử dụng hòm thư mới: qlkh-htqt.ioa@vass.gov.vn.
  • Mong các quý vị lưu ý gửi bài về hòm thư trên để việc liên hệ và nhận bài vở.