Vốn xã hội và sự cần thiết nghiên cứu vốn xã hội ở nông thôn VN hiện nay

Nguyễn Tuấn Anh

Nguồn: http://repositories.vnu.edu.vn/jspui/bitstream/123456789/3934/1/Nguyen%20Tuan%20Anh%20_%20V%E1%BB%90N%20X%C3%83%20H%E1%BB%98I%20V%C3%80%20S%E1%BB%B0%20C%E1%BA%A6N%20THI%E1%BA%BET%20NGHI%C3%8AN%20C%E1%BB%A8U%20V%E1%BB%90N%20X%C3%83%20H%E1%BB%98I%20%E1%BB%9E%20N%C3%94NG%20TH%C3%94N%20VI%E1%BB%86T%20NAM%20HI%E1%BB%86N%20NAY.pdf

sshot-1Tài về toàn văn tài liệu này từ YVA: Nguyen Tuan Anh _ VỐN XÃ HỘI VÀ SỰ CẦN THIẾT NGHIÊN CỨU VỐN XÃ HỘI Ở NÔNG THÔN VIỆT NAM HIỆN NAY

Thông tin về tác giả: http://ussh.vnu.edu.vn/profile/nguyen-tuan-anh