Tác phẩm “Village in Vietnam (Làng ở Việt Nam) của G. C. HICKEY (1964)

TÁC PHẨM VILLAGE IN VIETNAM (Làng ở Việt Nam) CỦA G. C. HICKEY (1964)

   YAV giới thiệu quyển sách Village in Vietnam của tác giả Hickey viết về làng Khánh Hậu ở Long An.

 

   Tác phẩm với “Lời giới thiệu” của Paul Mus.

Village in Vietnam

  đề cập đến lịch sử làng; tôn giáo; tín ngưỡng; thân tộc; quan hệ gia đình, xã hội; lệ làng,…. ở làng Khánh Hậu, Long An.

Mục lục sách:

  1. History of the village

2. Physiographic Setting and Settlement Pattern

  3. Religions and Popular Beliefs

4. The Kinship System

  5. The Family As a Social Group

6. Livelihood Patterns and the Economic System

  7. Village Administration and Law

8. The Cult Committee

  9. Socioeconomic Differentiation

10. Socioeconomic Profiles and Social Mobility

   11. Conclusions

    Và các phụ lục

A. Gia phả tướng Nguyễn Huỳnh Đức (một charisma trong làng)

  B. Lược sử đại Cao Đài

C. Âm Lịch

  D. Chơi Hụi

E. Sản vật trái cây, lúc thóc, hoa màu ở Khánh Hậu

  F. Những nhóm thân tộc và chùa chiền

Liên hệ Tran Tue [khangknh09@gmail.com] để có bản pdf