Chính sách nghèo nàn, nông dân giàu có: Hành trình thay thế trong phát triển nông thôn ở Việt Nam

Philip Taylor

Tóm tắt

Nghiên cứu những thay đổi quan trọng hiện nay ở Việt Nam, bài viết này thách thức rằng nhiều chính sách phát triển nông thôn được thực hiện bởi nhà nước và các cơ quan phát triển quốc tế áp dụng các tiêu chuẩn đánh giá tiến bộ không thích hợp với tình hình thực tế và nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, không phải rơi vào tình trạng bị mất mát hoàn toàn vì thất bại của những kế hoạch phát triển chính thức, người dân nông thôn Việt Nam có thể tiếp cận một loạt nguồn lực và chiến lược thay thế để cải thiện đời sống của mình. Sử dụng các ví dụ ở đồng bằng sông Mê Kông, bài viết chỉ ra rằng những nguồn lực và chiến lược này giúp người dân nông thôn có chất lượng cuộc sống thu hút mọi người, hiện đại và có thể đứng vững.

Nguồn:

Philip Taylor. 2007. “Poor policies, Wealthy Peasants: Alternative Trajectories of Rural Development in Vietnam”. Journal of Vietnamese Studies. Vol. 2. No. 2: 3-56.

Tải: http://www.chamstudies.com/members/philiptaylor(ruraldevelopmentinvn).pdf (ChamStudies)

Bản dịch tiếng Việt của Đặng Thế Truyền 2010 trên Tạp chí talawas. Nguyễn Duy Khang  tổng hợp, bổ khuyết 2014

Bản dịch: Philip Taylor (2007) Chính sách yếu kém, nông dân giàu có