Vấn đề mù chữ và tái mù chữ vùng dân tộc thiểu số: trường hợp xã Mường Mươn và Na Sang huyện Mường Chà tỉnh Điện Biên

Bài viết “Vấn đề mù chữ và tái mù chữ vùng dân tộc thiểu số: trường hợp xã Mường Mươn và Na Sang huyện Mường Chà tỉnh Điện Biên”, sau khi trình bày ở Hội thảo Khoa học tháng 12 năm 2013 tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), đã được công bố ở tạp chí “Ngôn ngữ& đời sống” số 5 (223).2014, tr 64-69. Dantocmiennuisonghong.com xin đăng tải để bạn đọc tham khảo.

sshot-1Tải về toàn văn bài trình bày này từ YVA: Toàn văn mù chữ M_ Chà tháng 10_2013