[Thông tin sách] Một số vấn đề cơ bản về KT-XH ở các vùng biên giới Việt Nam

Bia 1

Thông tin về cuốn sách:

Bùi Xuân Đính, Nguyễn Ngọc Thanh (đồng chủ biên), Một số vấn đề cơ bản về kinh tế xã hội ở các vùng biên giới Việt Nam, Nxb KHXH, Hà Nội, 2013, khổ 14.5×20.5 cm, 254 trang.

Giá: 61.000 VNĐ

Nơi bán: Hiệu sách NXB KHXH, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội.

Các mối quan hệ tộc người xuyên biên giới gần đây là một chủ đề nghiên cứu hấp dẫn giới nhân học trong và ngoài nước. Xuất phát từ thực tiễn vùng biên giới Việt Nam đã và đang chịu tác động ở các mức độ khác nhau từ nền kinh tế vùng biên giới các nước láng giềng thông qua các hoạt động mưu sinh, Viện Dân tộc học đã giới thiệu đến độc giả cuốn sách “Một số vấn đề cơ bản về kinh tế-xã hội các tỉnh biên giới Việt Nam” của hai đồng tác giả Bùi Xuân Đính và Nguyễn Ngọc Thanh. Đây là thành quả nghiên cứu đề tài cấp bộ cùng tên triển khai nghiên cứu trong hai năm tại các điểm biên giới thuộc các tỉnh Lào Cai, Quảng Trị và An Giang của các tác giả. Nghiên cứu này hướng tới nhận diện thực trạng phát triển kinh tế – xã hội các vùng biên giới, đặc biệt là các quan hệ kinh tế xã hội xuyên biên giới và các tác động của nó đến cộng đồng các tộc người thiểu số vùng biên giới Việt Nam, làm cơ sở khuyến nghị chính sách, tư vấn giải pháp giúp cho vùng biên giới phát triển bền vững có tiềm lực để hội nhập quốc tế.

Cuốn sách được cấu trúc thành bốn chương: Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về kinh tế các vùng biên giới; Chương 2: Những vấn đề nghèo đói, chênh lệch phát triển và ảnh hưởng của các yếu tố xã hội của tộc người với phát triển các vùng biên giới; Chương 3: Vấn đề tệ nạn xã hội và tội phạm hình sự ở các tỉnh biên giới; Chương 4: Những vấn đề cơ hội, thách thức cho sự phát triển về kinh tế-xã hội vùng biến giới và khuyến nghị.