Approaching Vietnam’s Contemporary Cultures

Held by Institute of Cultural Studies, VASS

Hanoi, 5-6 Dec 2008

sshot-1Tải về chương trình hội thảo gồm 4 trang tại đây: Conference Institute of Cultural Studies – Dec 06

Toàn văn báo cáo hội thảo có thể tham khảo qua đường dẫn: Final-print – conference Institute of Cultural Studies – Dec 06