Kỷ yếu hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 3, Việt Nam : Hội nhập & Phát triển

TUYỂN TẬP TÓM TẮT BÁO CÁO THAM LUẬN TRÌNH BÀY TẠI HỘI THẢO

Đại học QGHN & Viện khoa học Xã hội Việt Nam

Hà Nội, 12 năm 2008

sshot-3Hiện YVA có bản tóm tắt một số tham luận trình bày tại hội thảo này, bạn đọc quan tâm vui lòng liên hệ trực tiếp tác giả gửi bài.