Phương pháp, quan điểm lý thuyết và thực địa trong XHH và Nhân học về biến đổi xã hội

hqdefault
Một bài giảng của GS. Olivier de Sardan Jean-Pierre trong khóa tập huấn mùa hè Tam Đảo lần đầu tiên vào năm 2007.
sshot-1
 
Xem bản toàn văn tại đây: Tam-Dao-2007-VN-LCD2bis-OlivierDeSardan