Vấn đề bản sắc văn hóa và chủ nghĩa dân tộc trong nhân học Việt Nam (handouts)

sshot-3Bạn đọc quan tâm có thể tải về bản handouts này từ đây: Ban sac Vh & Nh_2010 [Ass.Prof.Dr. Nguyen Van Chinh]

YAV hân hạnh giới thiệu đến các nhà nhân học trẻ, các thành viên YVA hai bài viết của PGS.TS Nguyễn Văn Chính, ĐHQG Hà Nội về bản sắc văn hóa.
Thông tin về tác giả
http://ussh.vnu.edu.vn/profile/nguyen-van-chinh

1. Thờ cúng tổ tiên, bản sắc văn hoá và chủ nghĩa dân tộc trong nhân học văn hóa Việt Nam.
http://younganthropologists.com/2014/04/tho-cung-to-tien-ban-sac-van-hoa-va-chu-nghia-dan-toc-trong-nhan-hoc-van-hoa-viet-nam/
Công bố trên: Tạp chí Nghiên cứu Con người , số.2(2010): 21-32.
2. Cấu trúc và giải cấu trúc bản sắc văn hóa Hà Nội
http://younganthropologists.com/2014/04/cau-truc-va-giai-cau-truc-ban-sac-van-hoa-ha-noi/
Bài viết trình bày tại Hội thảo Khoa học Trường Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội 10/2010. [Kèm nguồn xuất bản ghi chú trong bài viết].