Sự phát triển của Dân tộc Thiểu số: Điều gì Làm nên Thành công?

TS. ANDREW WELLS-DANG
TS. NGUYỄN TAM GIANG

HANDOUTS

sshot-3

Bản tiếng Anh: wells-dang_presentation_29aug12-e

Bản tiếng Việt: wells-dang_presentation_24th_oct.2012.v

Ethnic Minority Development in Vietnam: What Leads to Success?
Background Paper for the 2012 Programmatic Poverty Assessment

sshot-8

Download this paper in English: 5._andrew_em_background_paper_final