Đánh giá việc thực hiện luật phòng chống bạo lực gia đình

Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Môi trường trong Phát triển (CGFED)

 

Nguồn: www.ngoinhabinhyen.com

sshot-1Tham khảo nội dung báo cáo này từ nguồn dữ liệu số của YAV: CGFED 2010 Danh gia thuc hien luat PCBL gia dinh