Sách về nghiên cứu phát triển Việt Nam ở Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam (VDIC).

Sách về nghiên cứu phát triển Việt Nam HIỆN BÁN ở Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam (VDIC)

images

Ghi chú: nhiều [ko phải tất cả] cuốn sách ở đây chỉ bán với giá 1 USD = 21k. Các bạn sinh viên có thể MUA ĐƯỢC để làm giàu tri thức.

The VDIC bookstore offers, for sale, books in English and in Vietnamese, on a variety of topics dealing with development in Vietnam and development issues in general. In order to promote use of development literature and statistics, the bookstore operates on a non-profit basis and has priced the books accordingly.

The VDIC accepts payment in cash and in Vietnamese dong only. Unfortunately, the VDIC cannot sell books online or provide mailing services.

List of books for sale at the VDIC, please look for more details in the attached. (Excel file here: VDIC-Bookstore-Catalogue-2013-11) or check it out via the link below: http://vdic.org.vn/vi/bookstore.html
 
Tại khu sách bán ở Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam có bán các ấn phẩm tiếng Anh và tiếng Việt với nhiều chủ đề liên quan đến tình hình phát triển ở Việt Nam nói riêng và vấn đề phát triển nói chung. Để khuyến khích việc sử dụng tài liệu và số liệu về phát triển, hoạt động bán sách của Trung tâm dựa trên cơ sở phi lợi nhuận và giá của các cuốn sách bán ra được tính toán theo tiêu chí này. 
Bạn có thể thanh toán bằng tiền mặt. Hiện nay, VDIC không có dịch vụ bán sách trên mạng hay gửi qua đường bưu điện.
Danh mục sách hiện bán tại VDIC, vui lòng xem chi tiết trong file exel đính kèm (VDIC-Bookstore-Catalogue-2013-11)
hoặc qua đường link dưới: http://vdic.org.vn/vi/bookstore.html