Sự ưa thích con trai ở Việt Nam: Ước muốn thâm căn – Công nghệ tiên tiến

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH NHẰM TÌM HIỂU SÂU HƠN

VỀ TÌNH TRẠNG TĂNG TỶ SỐ GIỚI TÍNH Ở VIỆT NAM CỦA UNPFA 2011

sshot-1

Bản quyền của bài nghiên cứu này thuộc tổ chức UNFPA, Việt Nam.
Source: http://vietnam.unfpa.org/public/lang/vi/pid/10032

Độc giả quan tâm có thể tham khảo toàn văn báo cáo này từ kho dữ liệu số của YAV: UNPFA 2011 Sự ưa thích con trai ở Việt Nam