Tham vấn về chính sách đặc thù cho vùng Tây Nguyên (kỷ yếu hội thảo 2012)

Ban chỉ đạo Tây Nguyên, Bộ kế hoạch đầu tư, Viện tư vấn phát triển

1Độc giả quan tâm có thể tham khảo toàn văn kỷ yếu hội thảo này từ nguồn dữ liệu số  tại YAV: Tham vấn về chính sách đặc thù cho vùng Tây Nguyên (kỷ yếu hội thảo 2012)