Sự cố kết cộng đồng của người Tày vùng núi phía Bắc – Việt Nam

LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Dương Hải Hưng

2012

Đại học Sư phạm Hà Nội

số trang: 187 – Tiếng Việt

Đây là 1 luận án TS ngành TÂM LÝ HỌC, tuy nhiên các nhà nhân học trẻ có thể tham khảo để hiểu thêm về sự cố kết của cộng đồng người Tày ở vùng núi phía Bắc VN.

Tóm tắt

Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận cơ bản về cộng đồng với tư cách là một nhóm xã hội. Nghiên cứu thưc trạng mức độ của sự cố kết cộng đồng (CKCĐ) qua biểu hiện ở các tnành tố của sự CKCĐ và đánh giá mức độ CKCĐ của các cộng đồng cua người Tày khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam

Độc giả quan tâm có thể tham khảo toàn văn luận án này từ cơ sở dữ liệu của thư viện quốc gia Việt Nam theo đường dẫn sau:
Dương Hải Hưng, 2012, Sự cố kết cộng đồng của người Tày vùng núi phía Bắc – Việt Nam