Quản lý cộng đồng về đất đai của người Thái vùng Tây Bắc Việt Nam

LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Lương Thị Thu Hằng

2010

Học viện Khoa học Xã hội

số trang: 246 – Tiếng Việt

Tóm tắt

Phân tích thực trạng của quản lý cộng đồng về đất đai trong bối cảnh từ khi thực hiện Luật đất đai 1993 đến nay. Xây dựng cơ sở khoa học trong việc giao đất cho cộng đồng ở các địa phương được nghiên cứu, theo Luật đất đai sửa đối năm 2003, Luật Bảo vệ và Quản lý Rừng năm 2004
Độc giả quan tâm có thể cập nhật luận án này từ cơ sở dữ liệu của thư viện quốc gia Việt Nam theo đường dẫn sau:
Lương Thị Thu Hằng, 2010, Quản lý cộng đồng về đất đai của người Thái vùng Tây Bắc Việt Nam