Đạo Phật trong cộng đồng người Việt ở Nam bộ Việt Nam (Từ thế kỷ XVII đến 1975)

LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Trần Hồng Liên

1993

Viện Khoa học Xã hội tại Tp HCM

số trang: 212 – Tiếng Việt

Tóm tắt

Tìm hiểu tiến trình phát triển của đạo Phật ỏ Nam Bộ qua từng giai đoạn lịch sử. Vai trò của đạo Phật trong đời sống văn hoá người Việt tai đây. Làm rõ đặc tính địa phương và tính dân tộc của Phật giáo Nam Bộ trong Phật giáo Việt Nam

Độc giả quan tâm có thể tham khảo toàn văn luận án này từ cơ sở dữ liệu của thư viện quốc gia Việt Nam theo đường dẫn sau:
Trần Hồng Liên, 1993, Đạo Phật trong cộng đồng người Việt ở Nam bộ Việt Nam (Từ thế kỷ XVII đến 1975)