Làng công giáo Lưu Phương (Ninh Bình) từ năm 1829 đến năm 1945 (quá trình hình thành và phát triển)

LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Nguyễn Hồng Dương

1995

Viện Sử học

số trang: 160 – Tiếng Việt

Tóm tắt

Lịch sử làng công giáo Lưu Phương (Ninh Bình), thiết chế chính trị, kinh tế,văn hóa xã hội, xứ đạo, họ đạo. Mối quan hệ tôn giáo với các tôn giáo tín ngưỡng truyền thống ở làng Lưu Phương

Độc giả quan tâm có thể tham khảo toàn văn luận án này từ cơ sở dữ liệu của thư viện quốc gia Việt Nam theo đường dẫn sau:
Nguyễn Hồng Dương, 1995,  Làng công giáo Lưu Phương (Ninh Bình) từ năm 1829 đến năm 1945 (quá trình hình thành và phát triển)