Dân cư Tây Nguyên dưới góc độ nghiên cứu dân số học tộc người

LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Lê Duy Đại

1991

Viện Dân tộc học

số trang: 125 – Tiếng Việt

Tóm tắt

Nghiên cứu những đặc trưng cơ bản của quá trình tái sản xuất dân cư tự nhiên của các dân tộc Tây Nguyên, phân tích những ánh hưởng của các nhân tố kinh tế, xã hội, văn hóa và nhân tố con người

Độc giả quan tâm có thể tham khảo toàn văn luận án này từ cơ sở dữ liệu của thư viện quốc gia Việt Nam theo đường dẫn sau:
Lê Duy Đại, 1991, Dân cư Tây Nguyên dưới góc độ nghiên cứu dân số học tộc người