Biến động dân số trong quá trình phát triển nông thôn châu thổ sông Hồng giai đoạn 1976 – 1990

LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Nguyễn Thế Huệ

1994

Viện Sử học

số trang: 153 – Tiếng Việt

Tóm tắt

Cơ sở lịch sử của sự biến động dân số trong quá trình phát triển nông thôn châu thố sông Hồng. Nguyên nhân và hậu quả của sự tăng dân số đối với quá trình phát triển – phản ánh mối liên quan giữa dân số và phát triển trong thời kỳ đối mới của đất nước

Độc giả quan tâm có thể tham khảo toàn văn luận án này từ cơ sở dữ liệu của thư viện quốc gia Việt Nam theo đường dẫn sau:
Nguyễn Thế Huệ, 1994, Biến động dân số trong quá trình phát triển nông thôn châu thổ sông Hồng giai đoạn 1976 – 1990