Văn hóa truyền thống các dân tộc nhóm Hà Nhì – Lô Lô

LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Nguyễn Văn Huy

1988

Viện Dân tộc học

số trang: 152 – Tiếng Việt

Tóm tắt

Khái quát về các dân tộc nhóm ngôn ngữ Hà Nhì – Lô Lô. Tìm hiểu văn hóa truyền thống, đặc điếm kinh tế văn hóa vật chất và tinh thần, đặc trưng về các mối quan hệ xã hội và gia đình của các dân tộc nhóm Hà Nhì – Lô Lô.

Độc giả quan tâm có thể tham khảo toàn văn luận án này từ cơ sở dữ liệu của thư viện quốc gia Việt Nam theo đường dẫn sau: 

Nguyễn Văn Huy, 1988, Văn hóa truyền thống các dân tộc nhóm Hà Nhì – Lô Lô