Truyền giáo và phát triển đạo Công giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Kon Tum

LUẬN ÁN TIẾN SỸ

ĐẶNG LUẬN

2012

HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

ngày bảo vệ 10-7-2012

số trang: 181 – Tiếng Việt

Tóm tắt

Nghiên cứu quá trình du nhập và phát triển, đặc điểm truyền giáo và tác động cùa đạo Công giáo đối với các mặt đời sống của giáo dân dân tộc thiếu số ở tỉnh Kon Tum – địa bàn đạo Công giáo du nhập và đặt cơ sở đầu tiên; bước dầu lý giải các nhân tố tác động và kết qua truyền giáo; làm rõ những tác dộng của tôn giáo này đối vớf nguời dân tộc thiếu số trên các  lĩnh vực chính trị. kinh tế. văn hoá. xã hội, tín ngưỡng. Một số kiến nghị trong việc giải quyết vấn đề đạo Công giáo vùng dân tộc thiếu số ơ Kon Tum trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Độc giả quan tâm có thể tham khảo toàn văn luận án này từ cơ sở dữ liệu của thư viện quốc gia Việt Nam theo đường dẫn sau:

Đặng Luận, 2012, Truyền giáo và phát triển đạo Công giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Kon Tum (LA TS)