Quá trình khai khẩn và canh tác ruộng bậc thang của các tộc người Hmông, Dao ở huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai


LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Nguyễn Trường Giang

2011

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Ngày bảo vệ: 12/06/2011

số trang: 273 – Tiếng Việt

1

Tóm tắt

Cung cấp nguồn tư liệu mới, toàn diện và có hệ thống về quá trình khai khẩn và canh tác ruộng bậc thang của các tộc người Hmông, Dao ở Sa Pa tỉnh Lào Cai. Xác định giá trị và thế mạnh của ruộng bậc thang đối với đời sống của người Hmông, người Dao và các dận tộc vùng biên giới. Xu thế phát triển ruộng bậc thang với công cuộc định canh định cư, an ninh lương thực, bào tồn ruộng bậc thang như là di sản văn hoá đặc biệt

Hiện luận án này đang chờ xử lý trên cơ sở dữ liệu của thư viện quốc gia Việt Nam, thông tin cập nhật theo đường dẫn sau:
Nguyễn Trường Giang, 2011, Quá trình khai khẩn và canh tác ruộng bậc thang của các tộc người Hmông, Dao ở huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai