Quá trình biến đổi kinh tế – xã hội của người La Ha từ sau ngày đổi mới (1986) đến nay

LUẬN ÁN TIẾN SỸ

VŨ TÚ QUYÊN

2013

ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN

ngày bảo vệ 28-12-2012

số trang: 226 – Tiếng Việt

Tóm tắt

Nghiên cứu về biến đổi kinh tế – xã hội truyền thống của người La Ha trước và sau đổi mới tại bản Lót, xã ít Long, huyện Mường La, đặc biệt là từ sau di dân tái định cư tại bản Nậm Khao, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Chỉ ra nguyên nhân và tác động của sự biến đổi đến đời sống của người La Ha nơi đây

Độc giả quan tâm có thể tham khảo toàn văn luận án này từ cơ sở dữ liệu của thư viện quốc gia Việt Nam theo đường dẫn sau:
Vũ Tú Quyên, 2013, Quá trình biến đổi kinh tế – xã hội của người La Ha từ sau ngày đổi mới (1986) đến nay (Trường hợp người La Ha ở bản Nậm Khao, xã Tân Lập, Mộc Châu, Sơn La)