Người phụ nữ Êđê trong đời sống xã hội tộc người

LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Thu Nhung Mlo Duôn Du

2001

Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Hà Nội

số trang: 177 – Tiếng Việt

1

Tóm tắt

Nghiên cứu đầy đủ và hệ thống về người phụ nữ Eđê dưới góc độ dân tộc học trong bối cảnh xă hội mẫu hệ truyền thống cũng như hiện đại để thấy được những biến đổi đang xảy ra trong lòng xã hội đó. Những thông tin xác thực về xã hội mẫu hệ thông qua vai trò của phụ nữ Ềđê trong gia đình và xã hội.

Độc giả quan tâm có thể tham khảo toàn văn luận án này từ cơ sở dữ liệu của thư viện quốc gia Việt Nam theo đường dẫn sau:
Thu Nhung Mlo Duôn Du, 2001, Người phụ nữ Êđê trong đời sống xã hội tộc người