Nghi lễ lên đồng của người Việt ở miền Bắc Việt Nam và của người Lào ở Đông Bắc Thái Lan

LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Silapakit Teekantikun

2011

Đại học KHXH & NV

Ngày bảo vệ: 23/3/2010

số trang: 180 – Tiếng Việt

Tóm tắt

Tìm hiểu về nghi lễ lên đồng của người Việt ở miền Bắc Việt Nam và người Lào ở Đông Bắc Thái Lan. So sánh 1 số điểm tương đồng và khác biệt của hai đối tượng này.

Độc giả quan tâm có thể tham khảo toàn văn luận án này từ cơ sở dữ liệu của thư viện quốc gia Việt Nam theo đường dẫn sau: 

Silapakit Teekantikun, 2011, Nghi lễ lên đồng của người Việt ở miền Bắc Việt Nam và của người Lào ở Đông Bắc Thái Lan