Gia đình và hôn nhân của dân tộc Mường ở tỉnh Phú Thọ

LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Nguyễn Ngọc Thanh

1999

Viện Dân tộc học

số trang: 173 – Tiếng Việt

Tóm tắt

Giới thiệu các đặc trưng về gia đình và hồn nhân từ truyền thống đến hiện đại của người Mường ở Phú Thọ. Chỉ ra các đặc thù riêng, cũng như những khuynh hướng phát triển của quan hệ gia đình, hôn nhân ở người Mường Phú Thọ và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình này

Độc giả quan tâm có thể tham khảo toàn văn luận án này từ cơ sở dữ liệu của thư viện quốc gia Việt Nam theo đường dẫn sau: 

Nguyễn Ngọc Thanh, 1999, Gia đình và hôn nhân của dân tộc Mường ở tỉnh Phú Thọ