Các nghi lễ gia đình của người Tày Mường ở con Cuông, Nghệ An

LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Lê Hải Đăng

2012

HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

Ngày bảo vệ 03-12-2011

số trang: 249 – Tiếng Việt

Tóm tắt

Trình bày có hệ thống về nghi lễ gia đình nhằm làm sáng rõ đặc trưng văn hóa của người Tày Mường ở Con Cuông, Nghệ An. Chỉ ra những biến đổi trong các nghi lễ gia đỉnh cua người Tày Mường và lý giải nguyên nhân tác động đến những biến đổi đó

Độc giả quan tâm có thể tham khảo toàn văn luận án này từ cơ sở dữ liệu của thư viện quốc gia Việt Nam theo đường dẫn sau: 
Lê Hải Đăng, 2012, Các nghi lễ gia đình của người Tày Mường ở con Cuông, Nghệ An