Các nghi lễ chủ yếu trong đời người của nhóm Dao tiền ở Ba Bể, Bắc Kạn


LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Lý Hành Sơn

2001

Viện Dân tộc học

số trang: 195 – Tiếng Việt

dao tien

Tóm tắt

Các nghi lễ chủ yếu trong đời người của nhóm Dao Tiền ở Ba Bể sắc thái địa phương, tính thống nhất và đa dạng trong|_văn hoá Dao. Cơ sở khoa học đế phát huy những mặt tích cực, hạn chế các mặt tiêu cực của các nghi lễ trong việc xây dựng nếp sống mới ở vùng người Dao tiền.

Độc giả quan tâm có thể tham khảo toàn văn luận án này từ cơ sở dữ liệu của thư viện quốc gia Việt Nam theo đường dẫn sau:
Lý Hành Sơn, 2001, Các nghi lễ chủ yếu trong đời người của nhóm Dao tiền ở Ba Bể, Bắc Kạn