Buôn làng cổ truyền các tộc người Trường Sơn – Tây Nguyên

LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Lưu Anh Hùng

1992

VIỆN DÂN TỘC HỌC, VASS

số trang: 123 – Tiếng Việt

Tóm tắt

Nghiên cứu hình thức quần cư và cấu trúc buôn làng. Nét đặc biệt quan hệ xã hội buôn làng của các dân tộc Trường Sơn, Tây Nguyên.

Độc giả quan tâm có thể tham khảo toàn văn luận án này từ cơ sở dữ liệu của thư viện quốc gia Việt Nam theo đường dẫn sau: Lưu Anh Hùng, 1992, Buôn làng cổ truyền các tộc người Trường Sơn – Tây Nguyên