Về hiện tượng tôn giáo mới

PGS.TS. Nguyễn Quốc Tuấn

Bài viết công bố trên TC NC Tôn giáo 12-2011 và 1 năm 2012
Nguồn: http://www.vjol.info/index.php/rsr/issue/archive

1

Bạn có thể tham khảo toàn văn bài viết này tại YAV:

Phần đầu: Nguyễn Quốc Tuấn 2011 Về hiện tượng tôn giáo mới p1

Phần tiếp và hết:Nguyễn Quốc Tuấn 2011 Về hiện tượng tôn giáo mới p2