Tương đồng và biệt lập giữa các cộng đồng tôn giáo ở người Chăm thuộc hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận

Tạ Long

Bài viết công bố trên TC Nghiên cứu Tôn giáo số 5-2008
Nguồn: http://www.vjol.info/index.php/rsr/issue/archive
1 Bạn có thể tham khảo toàn văn bài viết này tại YAV: Tạ Long 2008 Tương đồng và biệt lập giữa các cộng đồng tôn giáo ở người Chăm thuộc hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận