Từ những điều tra xã hội học 1995-1998 suy nghĩ về sự vận động của các tôn giáo Việt Nam

Nguyễn Kim Hiền

Bài viết công bố trên TC NC Tôn giáo số 1 năm 2000
Nguồn: http://www.vjol.info/index.php/rsr/issue/archive

1

Bạn có thể tham khảo toàn văn bài viết này tại YAV: Nguyễn Kim Hiền 2000 Từ những điều tra xã hội học 1995-1998 suy nghĩ về sự vận động của các tôn giáo Việt Nam